COMMUNICATION STUDIES PhD PROGRAM

I. YEAR – FALL SEMESTER

Course Code

Course Name

 

Must/Elective

Course Hour

ECTS

 

T

U

L

GSS 601

 Research Methods and Scientific Ethics

M

3

0

0

6,5

 

GSS 698

Seminer (Doctoral)

M

 

 

 

1,0

 

 

Elective

E

3

0

0

7,5

 

 

Elective

E

3

0

0

7,5

 

 

Elective

E

3

0

0

7,5

 

Total

 

 

 

30

 

I. YEAR – SPRING SEMESTER

Course Code

Course Name

 

 

Must/Elective

Course Hour

ECTS

 

T

U

L

 

Elective

E

3

0

0

7,5

 

 

Elective

E

3

0

0

7,5

 

 

Elective

E

3

0

0

7,5

 

 

Elective

E

3

0

0

7,5

 

Total

 

 

 

30

 

II. YEAR – FALL SEMESTER

Course Code

Course Name

Must/Elective

Course Hour

ECTS

 

T

U

L

GSS 680

Comprehensive Exam

M

 

 

 

30

 

Total

 

 

 

30

 

II. YEAR – SPRING SEMESTER

Course Code

Course Name

Must/Elective

Course Hour

ECTS

 

T

U

L

GSS 699

 PhD Thesis

M

 

 

 

150

 

Total

 

 

 

150

 

Total ECTS for Graduation

 

 

 

240

 

ELECTIVE COURSES

CMS601

Sosyal Bilimlerde Kuram ve Kuramcılar (Theory and Theorists in Social Sciences)

3

0

0

7,5

CMS602

Kültür, Mekan ve Siyaset (Culture, Space and Politics)

3

0

0

7,5

CMS603

İleri Medya ve İletişim Kuramları

(Advanced Media and Communication Theories)

3

0

0

7,5

CMS611

Dijital Beşerî Bilimler (Digital Humanities)

3

0

0

7,5

CMS612

Çevrimiçi Gelecekler: Mobilite, İletişim ve Sosyal Değişim (Online Futures: Mobility, Communication, and Social Change)

3

0

0

7,5

CMS613

Yeni Medya Etkisi (New Media Power)

3

0

0

7,5

CMS614

Dijital Medya ve Veri Toplumu (Digital Media and Data Society)

3

0

0

7,5

CMS615

Dijital Medya ve Göç (Digital Media and Migrations) 

3

0

0

7,5

CMS621

Küresel Medya, İletişim ve Yönetişim (Global Media, Communication, and Governance)

3

0

0

7,5

CMS622

Küresel Haber Kültürüne Eleştirel Yaklaşımlar (Critical Approaches in Global News Cultures)

3

0

0

7,5

CMS624

Alternatif Medya Pratikleri (Alternative Media Practices)

3

0

0

7,5

CMS631

Küreselleşme, Metalaşma ve Kültür (Globalization, Commodification, and Culture)

3

0

0

7,5

CMS632

Toplumsal Cinsiyet, Kültür ve Temsil (Gender, Culture, and Representation)

3

0

0

7,5

CMS633

Kültürlerarası İletişimde Çağdaş Kuramsal Tartışmalar (Contemporary Debates in Intercultural Communication)

3

0

0

7,5

CMS634

Yemek, Kültür ve Politika (Food, Culture, and Politics)

3

0

0

7,5

CMS636

Göç ve Kültürlerarası İletişim Sorunları (Migration and Problem of Intercultural Communication)

3

0

0

7,5

CMS638

Kişilerarası İletişim ve Kültür (Interpersonal Communication and Culture)

3

0

0

7,5

CMS641

Görsel-İşitsel Medyaya Estetik ve Eleştirel Yaklaşımlar (Critical and Aesthetic Approaches in Audio-Visual Media)

3

0

0

7,5

CMS642

Popüler Sinema-Televizyon ve Akademik Yazım (Popular Cinema-Television and Academic Writing)

3

0

0

7,5

CMS643

Görsel-İşitsel Medyaya Yaratıcı Yaklaşımlar (Creative Approaches to Audio-Visual Media)

3

0

0

7,5

CMS644

Ulusal Sinemalar (National Cinemas)

3

0

0

7,5

CMS645

Küresel Hollywood (Global Hollywood)

3

0

0

7,5

CMS651

Çağdaş Sanat ve Politika (Contemporary Arts and Politics)

3

0

0

7,5

CMS652

Bedenden Mekana Performans: Konu ve Kuramlar (From Body to Place: Topics and Theory in Performance)

3

0

0

7,5

CMS653

Küratörlük, Sergileme ve Gösterme (Curating, Exhibition, and Display)

3

0

0

7,5

CMS661

Retorik Performans, İkna ve Propaganda (Rhetorical Performance, Persuasion, and Propaganda)

3

0

0

7,5

CMS662

Tüketim Kültürü ve Reklam (Consumer Culture and Advertising)

3

0

0

7,5

CMS664

Markalaşma ve Anlam Yönetimi (Branding and Meaning Management)

3

0

0

7,5

CMS671

Teori Okumaları (Readings in Theory)

3

0

0

7,5

CMS672

Bireysel Çalışma (Individual Study)

3

0

0

7,5

In order to complete the course load of PhD Program in Communication Studies, at least 2 courses must be taken from the free-elective pool. Free-elective courses will be selected from courses other than CMS coded courses.