İLETİŞİM BİLİMLERİ DOKTORA PROGRAMI

I. YIL – GÜZ DÖNEMİ

Dersin Kodu

Dersin Adı

(İngilizce ve Türkçe)

Zorunlu/

Seçmeli

Ders Saati

AKTS

Açıklama

T

U

L

GSS 601

Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik (Research Methods and Scientific Ethics)

Z

3

0

0

6,5

 

GSS 698

Seminer (Doktora)

Z

 

 

 

1,0

 

 

Seçmeli (Elective)

S

3

0

0

7,5

 

 

Seçmeli (Elective)

S

3

0

0

7,5

 

 

Seçmeli (Elective)

S

3

0

0

7,5

 

Yarıyıl Toplamı

 

 

 

30

 

I. YIL – BAHAR DÖNEMİ

Dersin Kodu

Dersin Adı

(İngilizce ve Türkçe)

Zorunlu/

Seçmeli

Ders Saati

AKTS

Açıklama

T

U

L

 

Seçmeli (Elective)

S

3

0

0

7,5

 

 

Seçmeli (Elective)

S

3

0

0

7,5

 

 

Seçmeli (Elective)

S

3

0

0

7,5

 

 

Seçmeli (Elective)

S

3

0

0

7,5

 

Yarıyıl Toplamı

 

 

 

30

 

II. YIL – GÜZ DÖNEMİ

Dersin Kodu

Dersin Adı

(İngilizce ve Türkçe)

Zorunlu/

Seçmeli

Ders Saati

AKTS

Açıklama

T

U

L

GSS 680

Doktora Yeterlik

(Qualifying Exam)

Z

 

 

 

30

 

Yarıyıl Toplamı

 

 

 

30

 

II. YIL – BAHAR DÖNEMİ

Dersin Kodu

Dersin Adı

(İngilizce ve Türkçe)

Zorunlu/

Seçmeli

Ders Saati

AKTS

Açıklama

T

U

L

GSS 699

Doktora Tezi

(PHD Thesis)

Z

 

 

 

150

 

Yarıyıl Toplamı

 

 

 

150

 

Mezuniyete Esas Toplam AKTS

 

 

 

240

 

 

 

 

ALAN SEÇMELİ DERSLERİ

 

 

CS601

Sosyal Bilimlerde Kuram ve Kuramcılar (Theory and Theorists in Social Sciences)

3

0

0

7,5

 

CS602

Kültür, Mekan ve Siyaset (Culture, Space and Politics)

3

0

0

7,5

 

CS603

İleri Medya ve İletişim Kuramları

(Advanced Media and Communication Theories)

3

0

0

7,5

 

 

CS611

Dijital Beşerî Bilimler (Digital Humanities)

3

0

0

7,5

 

CS612

Çevrimiçi Gelecekler: Mobilite, İletişim ve Sosyal Değişim (Online Futures: Mobility, Communication, and Social Change)

3

0

0

7,5

 

CS613

Yeni Medya Etkisi (New Media Power)

3

0

0

7,5

 

CS614

Dijital Medya ve Veri Toplumu (Digital Media and Data Society)

3

0

0

7,5

 

CS615

Dijital Medya ve Göç (Digital Media and Migrations) 

3

0

0

7,5

 

 

CS621

Küresel Medya, İletişim ve Yönetişim (Global Media, Communication, and Governance)

3

0

0

7,5

 

CS622

Küresel Haber Kültürüne Eleştirel Yaklaşımlar (Critical Approaches in Global News Cultures)

3

0

0

7,5

 

CS624

Alternatif Medya Pratikleri (Alternative Media Practices)

3

0

0

7,5

 

 

CS631

Küreselleşme, Metalaşma ve Kültür (Globalization, Commodification, and Culture)

3

0

0

7,5

 

CS632

Toplumsal Cinsiyet, Kültür ve Temsil (Gender, Culture, and Representation)

3

0

0

7,5

 

CS633

Kültürlerarası İletişimde Çağdaş Kuramsal Tartışmalar (Contemporary Debates in Intercultural Communication)

3

0

0

7,5

 

CS634

Yemek, Kültür ve Politika (Food, Culture, and Politics)

3

0

0

7,5

 

CS636

Göç ve Kültürlerarası İletişim Sorunları (Migration and Problem of Intercultural Communication)

3

0

0

7,5

 

CS638

Kişilerarası İletişim ve Kültür (Interpersonal Communication and Culture)

3

0

0

7,5

 

 

CS641

Görsel-İşitsel Medyaya Estetik ve Eleştirel Yaklaşımlar (Critical and Aesthetic Approaches in Audio-Visual Media)

3

0

0

7,5

 

CS642

Popüler Sinema-Televizyon ve Akademik Yazım (Popular Cinema-Television and Academic Writing)

3

0

0

7,5

 

CS643

Görsel-İşitsel Medyaya Yaratıcı Yaklaşımlar (Creative Approaches to Audio-Visual Media)

3

0

0

7,5

 

CS644

Ulusal Sinemalar (National Cinemas)

3

0

0

7,5

 

CS645

Küresel Hollywood (Global Hollywood)

3

0

0

7,5

 

 

CS651

Çağdaş Sanat ve Politika (Contemporary Arts and Politics)

3

0

0

7,5

 

CS652

Bedenden Mekana Performans: Konu ve Kuramlar (From Body to Place: Topics and Theory in Performance)

3

0

0

7,5

 

CS653

Küratörlük, Sergileme ve Gösterme (Curating, Exhibition, and Display)

3

0

0

7,5

 

 

CS661

Retorik Performans, İkna ve Propaganda (Rhetorical Performance, Persuasion, and Propaganda)

3

0

0

7,5

 

CS662

Tüketim Kültürü ve Reklam (Consumer Culture and Advertising)

3

0

0

7,5

 

CS664

Markalaşma ve Anlam Yönetimi (Branding and Meaning Management)

3

0

0

7,5

 

CS671

Teori Okumaları (Readings in Theory)

3

0

0

7,5

 

CS672

Bireysel Çalışma (Individual Study)

3

0

0

7,5

 

İletişim Bilimleri Doktora Programının ders yükünün tamamlanabilmesi için serbest-seçmeli ders havuzundan en az 2 ders alınması gerekmektedir. Serbest-seçmeli dersler CS kodlu dersler dışındaki dersler arasından seçilecektir.