Tez ve Proje Süreçleri

Yüksek Lisans Tez Süreci

1. Yüksek Lisans danışmanı, öğrencinin dersleri başarıyla tamamlayıp tamamlamadığına bakılmaksızın ikinci yarıyıl içerisinde Anabilim Dalı başkanlığınca belirlenir. Danışman atama formunun Enstitü Sekreterliğine teslimi öğrencinin sorumluğundadır.

2. Öğrenci, danışmanın Enstitü tarafından atanmasından itibaren tez savunmasını yapacağı tarihe kadar danışmanının gözetiminde çalışmalarını sürdürür.

3. Tez çalışması savunulabilecek aşamaya geldiğinde öğrenci danışmanının onayı çerçevesinde doldurduğu Yüksek Lisans Tez Savunma Başvuru Formu ile danışman onaylı orijinallik Raporu, Anabilim Dalı Başkanı onaylı (var ise Bilimsel Hazırlık dersleri işaretli olarak) transkripti ve karton spiralli teziyle birlikte tez savunması yapılacak tarihten bir hafta önce ilgili Enstitü Sekreterliğine teslim eder.

4. Tezin Tez Yazım Kılavuzu sayfasında belirtilen çerçeveye uygun olması gerekmektedir. Enstitü gerekli gördüğü durumlarda düzeltme yapılmak üzere tezi öğrenciye iade edebilir.

5. Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayını takiben tez savunma jürisi ve tarihi belirlenir. Öğrencinin çalışmasını tez savunma tarihinden en az iki hafta önce ilgili jüri üyelerine Yüksek Lisans Tezi Jüri Üyelerine Teslim Tutanağı ile birlikte teslim etmesi gerekmektedir. Takiben imzalı tutanağın ilgili Enstitüye öğrenci tarafından teslim edilmelidir.

6. Tez savunmasının belirlenen tarihte yapılması zorunludur. Tez savunmasının sonucunu içeren Yüksek Lisans Tez Savunma Tutanağı jüri üyelerinin raporları ekli olmak üzere danışman tarafından ilgili Enstitüye teslim edilir.

7. Tez savunmasında başarılı olan öğrencilerin savunma tarihinden itibaren bir ay içerisinde Yükseköğretim Kurulu Tez Merkezi’ne kayıt yaptırmalı, Tez Veri Girişi ve Yayımlama İzin Formunu doldurarak ıslak imzalı bir çıktısını almalıdırlar.

8. Takiben öğrencinin Enstitüce belirlenmiş formata uygun olarak hazırlanmış bir adet CD içindeki tek PDF olarak kaydedilmiş tez kopyasını Bilgi Merkezi’ne teslim etmeleri ve Tez Teslim Formunu ilgiliye imzalatmaları gerekmektedir.

9. Öğrencilerin Tez Veri Girişi ve Yayımlama İzin Formunu ile birlikte Tez Teslim Formunu ve Enstitü tarafından belirlenmiş formata uygun olarak hazırlanmış tezin tek pdf kopyasını bir CD içerisinde ve mavi bez ciltli basılı kopyasının ilgili Enstitüye teslim etmeleri gerekmektedir. Enstitüye ve Bilgi Merkezi’ne teslim edilen cilt ve cdler içindeki bütün imzaların tamamlanmış olması gerekmektedir.

Yüksek Lisans Proje Süreci

1. Yüksek Lisans proje danışmanı, öğrencinin dersleri başarıyla tamamlayıp tamamlamadığına bakılmaksızın birinci yarıyıl içerisinde ve akademik takvimde belirtilen tarihlerde Anabilim Dalı başkanlığınca belirlenir. Danışman atama formunun Enstitü Sekreterliğine teslimi öğrencinin sorumluğundadır.

2. Öğrenci, danışmanın Enstitü tarafından atanmasından itibaren projesini Enstitüye teslim edene kadar danışmanının gözetiminde çalışmalarını sürdürür.

3. Projenin Tez Yazım İlkeleri sayfasında belirtildiği gibi yazılmış olması gerekmektedir. Enstitü gerekli gördüğü durumlarda projeyi düzeltmeler yapılmak üzere öğrenciye iade edebilir.

4. Başarıyla tamamlanan projelerin Enstitü tarafından belirlenen formata uygun beyaz spiralli veya karton kapaklı basılı bir kopyasını Proje Teslim Formu ile birlikte akademik takvimde belirtilen tarih aralığında proje danışmanına ve Enstitüye ayrı ayrı teslim eder.

Doktora Tez Süreci

1. Doktora tez danışmanı, öğrencinin dersleri başarıyla tamamlayıp tamamlamadığına bakılmaksızın üçüncü yarıyıl içerisinde Anabilim Dalı başkanlığınca belirlenir. Danışman atama formunun Enstitü Sekreterliğine teslimi öğrencinin sorumluğundadır.

2. Öğrenci, danışmanın Enstitü tarafından atanmasından itibaren tez savunmasını yapacağı tarihe kadar danışmanının gözetiminde çalışmalarını sürdürür.

3. Öğrencinin, yeterlilik sınavına girebilmesi için seminer dersi dahil olmak üzere tüm kredili derslerini başarıyla tamamlaması ve genel not ortalamasının en az 3.00/4.00 olması gerekmektedir. Bu koşulları sağlayan öğrenciler doktora yeterlilik sınavına girebilirler. Doktora programına yüksek lisans derecesi ile başlayan öğrenci en geç beşinci yarıyılın, doktora programına lisans derecesi ile başlayan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

4. Doktora yeterlilik sınavına girebilme koşullarını taşıyan öğrenci ilgili Enstitüye Doktora Yeterlilik Sınav Başvuru Formu doldurarak başvurur. Sınav Doktora Yeterlilik Komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Sınav jürisi üyeleri ilgili Enstitü Yönetim Kurulunca görevlendirilir.

5. Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora Yeterlik Komitesi, sınav jüri önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır.

6. Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, bir ay içerisinde danışmanın önerisi ile bir tez izleme komitesi oluşturulur. Bu Tez İzleme Komitesi Atama Formu ile ilgili Enstitüye sunulur. Öğrenci en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini Tez İzleme Komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az onbeş gün önce Tez İzleme Komitesi Üyelerine Teslim Tutanağı ile birlikte komite üyelerine ulaştırmakla yükümlüdür. Takiben imzalı tutanağın ilgili Enstitüye öğrenci tarafından teslim edilmelidir

7. Tez İzleme Komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir ve durumu tutanakla ilgili Enstitüye bildirir. Tez önerisi reddedilen öğrenci yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir Tez İzleme Komitesi atanabilir. Tez danışmanı veya konusunu değiştiren öğrenci en geç altı ay içinde yeni tez önerisi sunar.

8. Tez önerisi kabul edilen öğrenci danışmanın gözetiminde tez çalışmasını devam ettirir. Süreci takip etmek üzere oluşturulan Tez İzleme Komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrencinin toplantılar öncesinde komite üyelerine çalışmaları içeren yazılı bir rapor sunması beklenir. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki yarıyılda yapılacak çalışma planı belirtilir. Raporda belirtilen tez çalışma programı komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Başarısız olan öğrenciyle ilgili Tez İzleme Komitesi toplanmaya devam eder. Sonuçlar Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından Enstitüye tutanak ile sunulur.

9. Tez çalışması savunulabilecek aşamaya geldiğinde öğrenci danışmanının onayı çerçevesinde doldurduğu Doktora Tez Savunma Başvuru Formunu ekinde danışman onaylı URKUND Orijinallik Raporu, Anabilim Dalı Başkanı onaylı (var ise Bilimsel Hazırlık dersleri işaretli olarak) transkripti ve spiralli ciltli teziyle birlikte tez savunması yapılacak tarihten bir hafta önce ilgili Enstitü Sekreterliğine teslim eder.

10. Tezin Tez Yazım Kılavuzu sayfasında belirtilen çerçeveye uygun olması gerekmektedir. Enstitü gerekli gördüğü durumlarda düzeltme yapılmak üzere tezi öğrenciye iade edebilir.

11. Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayını takiben tez savunma jürisi ve tarihi belirlenir. Öğrencinin çalışmasını tez savunma tarihinden en az bir ay önce ilgili jüri üyelerine Doktora Tezi Jüri Üyelerine Teslim ile birlikte teslim etmesi gerekmektedir. Takiben imzalı tutanağı ilgili Enstitüye öğrenci tarafından teslim edilmelidir.

12. Tez savunmasının belirlenen tarihte yapılması zorunludur. Tez savunmasının sonucunu içeren Doktora Tez Savunma Tutanağı jüri üyelerinin raporları ekli olmak üzere danışman tarafından ilgili Enstitüye teslim edilir.

13. Tez savunmasında başarılı olan öğrencilerin savunma tarihinden itibaren bir ay içerisinde Yükseköğretim Kurulu Tez Merkezi’ne kayıt yaptırmalı, Tez Veri Girişi ve Yayımlama İzin Formunu doldurarak ıslak imzalı bir çıktısını almalıdırlar.

14. Takiben öğrencinin Enstitüce belirlenmiş formata uygun olarak hazırlanmış bir adet CD içindeki tek pdf olarak kaydedilmiş tez kopyasını Bilgi Merkezi’ne teslim etmeleri ve Tez Teslim Formunu ilgiliye imzalatmaları gerekmektedir.

15. Öğrencilerin Tez Veri Girişi ve Yayımlama İzin Formunu ile birlikte Tez Teslim Formunu ve Enstitü tarafından belirlenmiş formata uygun olarak hazırlanmış tezin tek pdf kopyasını bir CD içerisinde ve siyah bez ciltli basılı kopyasının ilgili Enstitüye teslim etmeleri gerekmektedir. Enstitüye ve Bilgi Merkezi’ne teslim edilen cilt ve cdler içindeki bütün imzaların tamamlanmış olması gerekmektedir.