whatsa

Başvuru Koşulları

Kadir Has Üniversitesi lisansüstü program başvurularının tümü akademik takvimde belirtilen tarihlerde ve sadece online olarak yapılmaktadır. Yapılan başvurular ilgili jüri tarafından değerlendirmeye alınıp, jüri önerilerinin lisansüstü eğitim enstitüsü tarafından onaylanması ile kesin kabul gerçekleşmektedir. Kabul alan adaylar e posta ile bilgilendirilmektedir.

Başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için online başvuru formunda istenilen bilgilerin sisteme girilmesi ve doküman yükleme alanına gerekli belgelerin PDF halinde yüklenmesi gerekmektedir. 

Gerekli Belgeler

NOT: Aşağıda belirtilen puan kriterleri başvuru için minimum değer olup bazı programlarda değişiklik gösterebilmektedir. Program özelinde başvuru koşulları için Özel Başvuru Koşulları alanına bakınız. 

• Not çizelgesi (Transkript)

• Diploma

• Denklik belgesi (Yurtdışındaki bir üniversiteden mezun olan TC uyruklu adaylardan istenmektedir.)

• ALES minimum 55 puan (ya da eşdeğeri belge e-ALES, GRE - GMAT)
Tüm tezli yüksek lisans ve doktora program başvurularında ALES ya da eşdeğeri belge zorunluluğu bulunmaktadır. Tezsiz yüksek lisans programları için ALES şartı aranmamaktadır. 

• YDS minimum 65 puan (ya da eşdeğeri belge e-YDS, YÖKDİL, TOEFL )
Tüm tezli yüksek lisans ve tüm doktora başvurularında YDS ya da eşdeğeri belge zorunluluğu bulunmaktadır.
Program dili Türkçe olan tezsiz yüksek lisans programlarında YDS şartı aranmamaktadır.

KHAS, Bilkent İhsan Doğramacı Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi, Koç Üniversitesi, ODTÜ, Özyeğin Üniversitesi ya da Sabancı Üniversitesi’nin eğitim dili İngilizce olan bir lisans ya da lisansüstü programından mezun olup, mezuniyetini takip eden 3 yıllık süre içerisinde herhangi bir yüksek lisans programına başvuruda bulunan ve kayıt yaptıracak olan adaylardan kayıt sırasında İngilizce dil yeterliklerini ayrıca belgelendirmeleri talep edilmemektedir.

Program dili İngilizce olan profesyonel (tezsiz) yüksek lisans programları için YDS ya da eşdeğeri belge zorunluluğu bulunmamaktadır. Belirtilen programların mülakatları İngilizce yapılacak olup dil sınavı yerine sayılacaktır. Mülakatta başarılı bulunan adaylardan İngilizce dil yeterliklerini ayrıca belgelendirmeleri talep edilmeyecektir.

İngilizce Sınavları Eşdeğerlik Tablosu için tıklayınız.

ALES – GRE ve GMAT Eşdeğerlik Tablosu için tıklayınız.

• Niyet mektubu

Adayın programa neden katılmak istediği, programa ve kariyerine ilişkin hedefleri, motivasyonları, beklentileri max. 1000 kelime olarak hazırlanmalıdır. Başvurulan program dili İngilizce ise İngilizce hazırlanması önerilir.

Niyet Mektubu örneği için tıklayınız.

Tüm yüksek lisans ve doktora program başvurularında zorunludur.

• Araştırma önerisi
Tez ile ilgili hazırlanacak olan taslak raporda araştırmanın amacı, önemi, yeniliği, yöntemi vb. hakkında detay yer almalı ve max. 500 kelime olarak hazırlanmalıdır. Başvurulan program dili İngilizce ise İngilizce hazırlanması önerilir. Tüm tezli yüksek lisans ve doktora program başvurularında zorunludur.
*Psikoloji yüksek lisans programında araştırma önerisi zorunluluğu bulunmamaktadır.

• Referans mektubu

Online başvuru sırasında, referans olacak kişilerin e posta adreslerinin sisteme girilmesi yeterlidir. Başvuru submit edildikten sonra, referans olarak belirtilen e posta adreslerine, sistem tarafından e posta ile link gönderilmektedir. Referans olacak kişiler tarafından, e postadaki linke tıklandığında, doldurulabilir formatta bir referans formu bulunmakta olup, referans formu doldurulabilmekte ve sisteme entegre edilebilmektedirler. Referans olacak kişilerin referans formunu doldurmaları yeterli olup, ayrıca isterlerse referans mektubu da yazarak sisteme ekleyebilirler. Referans mektubu için özel bir format bulunmamaktadır. Referans formları mülakatların son gününe kadar sisteme kaydedilebilmektedir.
Referanslar (tezli yüksek lisans ve doktora için) akademik referans olacağı gibi (tezsiz yüksek lisans için) özel sektörden de tercih edilebilmektedir. Referans mektuplarının dili Türkçe/İngilizce olabilir.Tüm yüksek lisans ve doktora program başvurularında sisteme 2 adet referans bilgisi girilmesi zorunludur.

Özel Başvuru Koşulları

Adaylar başvuru sırasında Yönetmenlik, Dramatik Yazarlık veya Oyunculuk alanlarından hangisine odaklanmak istediklerini mutlaka belirtmelidir.

Programda ALES (herhangi bir puan türünde en az 55) ve İngilizce (YDS 75 veya eşdeğeri) yeterlik koşulu vardır.

Tüm adaylar online başvuru sırasında yüklenmesi istenen belgeleri, niyet mektuplarını ve araştırma önerilerini eksiksiz biçimde tamamlamalıdırlar.

Dramatik Yazarlık ve Yönetmenlik alanından başvuran adayların işlerini içeren bir portfolyo (ürün dosyası) hazırlamaları ve sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Ürün dosyaları incelenerek ve mülakatla seçim yapılacaktır.

Oyunculuk için seçmeler ve mülakat yapılacaktır. Adaylardan en az biri Antik Yunan veya Shakespeare oyunlarından olmak üzere iki monolog ve bir şarkıyı jüri önünde sunmaları istenir. Şarkının sözleri adayın anadilinde olmalıdır. Opera, müzikal ya da tiyatro şarkıları kabul edilmez. Tüm parçaların ve şarkının toplam süresi 8 dakikayı aşmamalıdır. Sınav sırasında jüri adaya doğaçlama çalışmalar yaptırabilir. Oyunculuk alanında portfolyo hazırlanması isteğe bağlıdır.

Adayların mezuniyet genel not ortalaması en az 2,50 ve üzeri olması gerekmektedir.

İletişim Bilimleri yüksek lisans ve doktora adaylarının diğer başvuru belgelerine ek olarak “Writing Sample” hazırlamaları ve başvuru sırasında PDF halinde “Doküman Ekle” alanına “Ek Dosya” olarak eklemeleri gerekmektedir.

 • Daha önceden bir ders için yazılan ödev veya tez çalışmasından / bitirme projesinden kısa bir bölüm olabilir.
 • Yazı dilinin İngilizce olması önerilmektedir.
 • Herhangi bir alt limit olmamakla birlikte max 8000 kelime olması gerekmektedir.

Adayların mezuniyet genel not ortalaması en az 2,75 ve üzeri olması gerekmektedir.

 • Tasarım disiplinlerinden mezun adaylar için; Başvuru tarihine kadar ürettikleri profesyonel ve/veya okul projelerini, yaratıcı işlerini jüri üyeleriyle paylaşmaya olanak sağlayan dijital veya basılı görsel dosya; portfolyo istenilmektedir.
 • Tasarım disiplinleri dışından gelen adaylar için; Mezun oldukları alan ile tasarım disiplinleri arasında muhtemel ortak çalışma konularına ilişkin bir değerlendirme metni istenilmektedir.

Adayların mezuniyet genel not ortalaması en az 3 ve üzeri olması gerekmektedir.

 • Adayların mezuniyet genel not ortalaması en az 2,9 ve üzeri olması gerekmektedir.
 • Bu programa başvuracak olan adayların, lisans derecelerini Fen ve/veya Mühendislik alanlarında almış olmaları gerekmektedir.

Program için, YDS (min 70 puan) ya da eşdeğeri belge yeterlik koşulu bulunmaktadır.
Başvuran adayların başvuru sırasında mutlaka sisteme portfolyo (ürün dosyası) eklemeleri gerekmektedir.

 • Başvuran adayların başvuru sırasında mutlaka sisteme portfolyo (ürün dosyası) eklemeleri gerekmektedir.
 • Bu programa başvuracak olan adayların Mimarlık, İç Mimarlık ya da Şehir ve Bölge Planlama alanlarında lisans veya Kentsel Tasarım alanında yüksek lisans derecelerini almış olmaları gerekir. Hali hazırda lisans derecesi olmayan fakat bu dereceyi programın başlama tarihinden önce almayı bekleyen adaylar da başvuruda bulunabilirler.

Başvuru yapan adaylar mülakat sırasında bilim sınavına alınacaklardır.

Danıştay İDDK'nın 2022/2794 E. 2022/3265 K. ve 14/11/2022 tarihli kararı uyarınca, Hukuk Fakültesi lisans diplomasına sahip olmayanların hukuk alanında tezli-tezsiz yüksek lisans ve doktora yapma imkanları ortadan kalkmıştır. Bu nedenle; tüm hukuk programlarına hukuk fakültesi lisans diplomasına sahip olma şartı getirilmiştir.

Program için, YDS (min 75 puan) ya da eşdeğeri belge ve ALES EA (min 70 puan) ya da eşdeğeri belge koşulu bulunmaktadır.

Adayların lisans genel not ortalaması (lisans GNO) minimum 2.75/4.00 olmalıdır.Psikoloji yüksek lisans programına başvuran adaylar için, ayrıca “Yazılı Bilim Sınavı” yapılmaktadır.

Niyet mektubu İngilizce yazılmalı ve 1500 kelimeyi geçmemelidir. Adayın neden programa başvuruda bulunduğu, programda kim(ler)le, nasıl bir tez çalışması yapmayı düşündüğü, bu olası tez çalışması ile ilgili varsa geçmiş araştırma deneyimleri, yüksek lisans programından beklentileri ve gelecek planları gibi bilgi içermelidir.

Adaylar başvuru sırasında “Sosyal Psikoloji, Gelişim Psikolojisi veya Bilişsel Psikoloji” alanlarından hangisinde odaklanmak istediklerini mutlaka belirtmelidirler.


2023 – 2024 Güz Erken Başvuru Dönemi 09 Haziran 2023 Cuma günü saat 13:00 - 15:30 arasında yazılı bilim sınavı yapılacaktır. Sınav kampüste yapılacak olup sınav saatinden en az 15 dk. önce sınav yerinde olmanız gerekmektedir.
Sınav yeri: Kadir Has Üniversitesi – B Blok B522 ve B318 no lu sınıflar

Program için, YDS (min 75 puan) ya da eşdeğeri belge ve ALES EA (min 70 puan) ya da eşdeğeri belge koşulu bulunmaktadır.

Adayların lisans genel not ortalaması (lisans GNO) minimum 2.75/4.00 olmalıdır.Psikoloji yüksek lisans programına başvuran adaylar için, ayrıca “Yazılı Bilim Sınavı” yapılmaktadır.

Niyet Mektubu: İngilizce yazılmalı ve 2000 kelimeyi geçmemelidir. Adayın neden programa başvuruda bulunduğu, programda kim(ler)le, nasıl bir tez çalışması yapmayı düşündüğü, bu olası tez çalışması ile ilgili varsa geçmiş araştırma deneyimleri, ilgilendikleri diğer araştırma konuları, doktora programından beklentileri ve gelecek planları gibi bilgileri içermelidir. Times New Roman, 12 font ve 1,5 satır aralığı ile yazılmalıdır.

Araştırma Önerisi: İngilizce yazılmalı ve 2500-5000 kelime arasında olmalıdır. Başlık, Özet, Giriş, Yöntem, Kaynakça ve Ekler’in dahil olduğu bir formatta doktorada çalışmak istenen konuyla ilgili bir ampirik araştırma önerisi APA stilinde yazılmalıdır.

Adaylar başvuru sırasında “Sosyal Psikoloji, Gelişim Psikolojisi veya Bilişsel Psikoloji” alanlarından hangisine odaklanmak istediklerini ve hangi hocayla çalışmak istediklerini mutlaka belirtmelidirler.

 

2023 – 2024 Güz Erken Başvuru Dönemi 09 Haziran 2023 Cuma günü saat 13:00 - 15:30 arasında yazılı bilim sınavı yapılacaktır. Sınav kampüste yapılacak olup sınav saatinden en az 15 dk. önce sınav yerinde olmanız gerekmektedir.
Sınav yeri: Kadir Has Üniversitesi – B Blok B522 ve B318 no lu sınıflar

Başvuran adayların başvuru sırasında mutlaka sisteme portfolyo (ürün dosyası) eklemeleri gerekmektedir.

Dersler yüz yüze yapılacaktır.

Adayların mezuniyet genel not ortalaması en az 2.80 ve üzeri olması gerekmektedir.

 • Spor ve Sağlık Psikolojisi yüksek lisans programlarına sadece Psikoloji lisans mezunu adayları başvurabilir.
 • Adayların genel not ortalaması (GNO) minimum 2.40 ve üzeri olması gerekmektedir.*

 • Adaylar profesyonel sporcu olduklarını gösterir dokümanları teslim etmeleri durumunda 2.20 ve üzeri not ortalaması kabul edilecektir

Tasarım disiplinlerinden mezun adaylar için: Başvuru tarihine kadar ürettikleri profesyonel ve/veya okul projelerini, yaratıcı işlerini jüri üyeleriyle paylaşmaya olanak sağlayan dijital veya basılı görsel dosya; portfolyo istenilmektedir.
Tasarım disiplinleri dışından gelen adaylar için: Mezun oldukları alan ile tasarım disiplinleri arasında muhtemel ortak çalışma konularına ilişkin kısa bir değerlendirme metni istenilmektedir. (Niyet mektubuna paragraf olarak da eklenebilir.)

Programa Sanat, Tasarım, Mimarlık Fakültelerinin ilgili bölümlerinden; ayrıca Mühendislik, Sosyal ve Beşeri Bilimler ve İletişim Fakültelerinden lisans veya yüksek lisans derecesine sahip olan ve tasarım disiplinleriyle ile ilişkili alanlarda portfolyo, akademik araştırma ya da yayın çalışmaları yapmış aşağıdaki koşulları sağlayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınacaktır.

Adayların programın beklentilerine uygun olduklarını gösteren, tasarımla ilgili görsel veya yazılı çalışmalarını içeren bir Portfolyo sunmaları istenecektir.

Adayların mezuniyet genel not ortalaması en az 2,5 ve üzeri olması gerekmektedir.

Adayların lisans mezuniyet genel not ortalaması en az 2,75 ve üzeri, yüksek lisans mezuniyet genel not ortalaması ise en az 3 ve üzeri olması gerekmektedir.