whatsa

Ders İçerikleri

PSY 501 İleri Düzey Araştırma Yöntemleri ve Veri Analizi

Bu derste davranış bilimlerinde kullanılan çeşitli nicel araştırma yöntemleri ile ilgili temel bilgiler verilir. Öğrencilere bilimsel düşünme, uygun araştırma ve istatistiksel yöntemleri seçmeye ilişkin kavramsal bir anlayış kazandırılır. Öğrenciler bu anlayışı davranışsal bilimlerde sıkça kullanılan SPSS istatistiksel paket programı çerçevesinde edinirler.

PSY  561 Sağlık Psikolojisinde İleri Düzey Teorik Yaklaşımlar

Bu dersin amacı sağlık davranışlarını etkilemeye ve değiştirmeye yönelik sağlık psikoloji kuramlarının ve kavramlarının incelenmesidir. Bu amaçla, yükleme teorisi, sosyal bilişsel teori, denetim odağı, algılanan kontrol, algılanan öz-yeterlilik, sağlık inanç modeli, kişisel hastalık modelleri, öğrenilmiş çaresizlik, planlı davranış kuramı, koruma motivasyon teorisi gibi kuramları ve kavramları içerir.

PSY 580 Sağlık ve Sosyal Psikolojide Uygulama

Bu ders çerçevesinde öğrenciler sağlık ve sosyal psikolojisi çerçevesinde uygulamalar yapacaklardır.

PSY 581 Sağlık ve Sosyal Psikolojide Süpervizyon 1

Bu ders çerçevesinde öğrenciler sağlık ve sosyal psikolojisi uygulamaları alanındaki becerilerini geliştirmek üzere üniversitede görev yapan süpervizörün onayladığı farklı kurum ve birimlerde gözlem ve uygulama yaparlar, ekip toplantıları, vaka toplantıları ve vizitler gibi faaliyetlere katılırlar ve bu deneyimleri rapor haline getirirler. Bu farklı kurum ve birimler hastanelerin çeşitli üniteleri, diğer sağlık kurumları, rehabilitasyon merkezleri, vakıflar ve sivil toplum kuruluşları ve okullar olabilir.

PSY 582 Sağlık ve Sosyal Psikolojide Süpervizyon 2

Bu ders PSY 580 Sağlık ve Sosyal Psikolojide Uygulama ve Süpervizyon 1 dersinin devamıdır.

PSY 550  Temel Görüşme Becerileri

Psikolojik görüşmelerin temel özellikleri öğretilir. Görüşme ortamının düzenlenmesi, danışanın karşılanması, koşulsuz olumlu kabul, saygı, empati, şeffaflık, tepki ve yönlendirmeler, ilk görüşme teknikleri, değerlendirme görüşmeleri, danışmanlık ve yardımın ilkeleri öğretilir, rol oynama tekniğiyle bu konularda beceri kazandırılır. Ayrıca, bu derste mesleki etik konuları da ele alınır.

PSY 557 Yaşamboyu Sağlığı Koruma

Bu ders farklı yaşam dönemleri çerçevesinde sağlığı koruma ve geliştirme modellerine kapsamlı bir giriş yapar ve sağlıklı beslenme, egzersiz, cinsel sağlık, ağız sağlığı, sigarayı bırakma, kazaları önleme, şiddeti önleme, kurumsal iyilik durumu gibi konulara ilgili müdahaleler çerçevesinde odaklanır.

SBE 598 Seminer

Öğrenci, Psikoloji Bölümü’nün hazırladığı seminer programı kapsamında üniversiteye davet edilen psikoloji ve ilgili alanlardaki öğretim üyesi ve uygulamacıların verdiği seminerlere katılır. Dönem sonunda öğrenciler bu seminerler ile ilgili bir rapor hazırlar.

SBE 580 Dönem Projesi

Öğrenciler, sağlık veya sosyal psikoloji alanı ile ilgili dönem projelerini hazırlarlar.

PSY 503 Psikolojik Araştırma Deseni

Bu derste öğrencilere araştırmalarını yürütme ve tezlerini yazma becerileri kazandırılır.

PSY 573 Kronik Hastalık ve Stres

Bu derste kanser, HIV, kardiovasküler hastalıklar, ağrı, artrit, diyabet, son-dönem böbrek yetmezliği, son-dönem  karaciğer yetmezliği dahil olmak üzere kronik hastalıklar ve stres  ile ilgili kuramsal çerçeve ve psikolojik uygulamalar incelenir.  Konular birçok hastalığın özellikleri ve tedavilerinin öğrenilmesinin yanı sıra uygun psikolojik müdahalelere odaklanır. Bu derste ayrıca hastaneye yatış süreci, tedaviye uyum, tıbbi tedavinin seçimi ve ölüm gerçeği ile başetme konularına da değinilir.

PSY 575 Sağlığı Tehdit Edici Alışkanlıklar/Bağımlılık

Sigara, alkol, madde, bilgisayar, kumar gibi sağlığı tehdit edici alışkanlık/bağımlılık türlerinin nedeni, doğasını ve süregelişini kuramlar çerçevesinde inceler ve bunların tedavisinde kullanılan tekniklere odaklanır.

PSY 574 Davranış Değiştirme Programlarının Geliştirilmesi

Bu derste fiziksel sağlığı etkileyen davranışları ve diğer faktörleri sağaltmaya yönelik geliştirilmiş programlar incelenir. Ayrıca program geliştirme ve değerlendirme teknikleri işlenir.

PSY 502 Ileri Düzey Araştırma Yöntemleri ve Veri Analizi-2

Bu derste, ileri düzey nicel ve nitel araştırma yöntemleri ve teknikleri ele alınır. Dersin birinci bölümünde yapısal eşitlik düzenleme ve çok seviyeli regresyon gibi ileri düzey nicel analizler uygun istatistik programlar aracılığıyla (SPSS, AMOS gibi) uygulamalı olarak anlatılır. Dersin ikinci bölümünde nitel araştırma yöntemleri ele alınır.

PSY 577 Yakın İlişkiler ve Sağlık

Bu derste yakın ilişkiler ve sağlık konusunda geliştirilmiş temel kuramlar ve aile işleyişinin sağlık üzerine etkilerini inceleyen araştırmalar ele alınır. Kuramsal girişten sonra aile ilişkileriyle kalp damar hastalıkları, diabet, kanser, Alzheimer, obezite, tütün kullanımı ve astım gibi fiziksel problemlerin arasındaki bağları inceleyen araştırmalar ele alınır.

PSY 578 Risk Alma Davranışları ve Biliş

Bu derste fiziksel sağlığı tehdit edici riskli davranışların ve bilişlerin altındaki mekanizmaları açıklayan  kuramlar ve riskli davranışları ve bilişleri değiştirmeye yönelik sağlık psikolojisi alanındaki uygulamarı inceleyen araştırmalar işlenir.

PSY 516  Duygular ve Sağlık

Bu derste, duyguların doğası, duyguda fizyolojik değişkenler, çatışma ve çözüm konularına ilişkin kavramsal ve deneysel yaklaşımlar üzerinde durulur. Duyguların deneyimlerinin sağlık üzerindeki etkileri üzerinde durulur.

PSY 518 Duygu ve Motivasyon

Bu ders, duygu ve motivasyonun insanın bilişsel faktörleriyle ilişkisinin yanında çeşitli duygu ve motivasyon durumlarının fiziksel sağlığı nasıl etkilediği ve çeşitli kronik hastalıkların tedavi sürecinde  tedaviyle baş edebilme yollarına katkısını irdeleyecektir.

PSY 576 Sağlık ve Toplumsal Cinsiyet

Sağlık ve hastalık kavramlarını kapsamlı olarak inceler ve bunların toplumsal cinsiyete bağlı olarak nasıl değişikliğe uğradıklarını tartışır.

PSY 583 Farmakoloji

Psikiyatrik ve diğer medikal müdahaleler kapsamında kullanılan ilaçlar ve bunların merkezi sinir sistemi üzerindeki etkileri ele alınır.

PSY 579  Benlik  ve Bağlanma

Bu derste benlik ve bağlanmanın  kuramsal temelleri incelenir ve ilgili araştırmalar gözden geçirilir.

PSY 555 Sağlık Sisteminin Psikososyal Yönleri

Bu ders, kuramsal bilgi eşliğinde sağlık sistemini inceler. Sağlık sisteminin güçlü ve zayıf yanlarının kişiler üzerindeki etkileri gözden geçirilir.

PSY 556 Biyopsikoloji

Bu ders iki kısımda verilecektir. Dersin ilk kısmı, merkezi ve çevresel sinir sisteminin yapısını ve işlevlerinin yanısıra temel anatomik yapıların işleyişini incelemektedir. İkinci kısım,  kardiyovasküler hastalıklara, diyabete, kansere, HİV ve AİDS’e, sistemik ve dermatolojik hastalıklara ve bu hastalıkların tedavilerinin vücuda ve bağışıklık sistemine olan içsel etkilerle çevresel faktörlerin etkileşimine odaklanır. Ayrıca, beslenme, sedanter yaşam ve çevresel stresörlerin kişinin yaşam kalitesi üzerindeki olumsuz etkilerini inceler.

PSY  558  Sağlık  İletişimi

Bu ders sağlık ve hastane ortamında doktor, hemşire, teknisyen ve tıbbi sekreter gibi sağlık çalışanları ile hastalar ve aileleri arasındaki iletişim süreçlerine odaklanır. Bu konuda yapılmış olan özgül araştırmaların sonuçları eşliğinde iletişimin pratikte nasıl geliştiğini inceler,  iletişim konularına odaklanır ve psikologların bu problemleri nasıl çözümlediklerini inceler. Bu konular arasında hastaya ve ailesine tıbbi bilgi verme, kötü haber verme, hastanın ve ailesinin tedavi seçim sürecine katılmalarını sağlama gibi durumlar yer alır.

PSY 514 Medikal Antropoloji

Bu derste, antropoloji alanının birikiminden yaralanarak, beden, bedensel pratikler, hastalık-sağlık durumlarındaki bedensel yaşanmışlıklar ve medikal sistemin kültürel yapısı incelenecektir. Ders, kültürler arası bir perspektiften, sağlık-hastalık ilişkisi, alternatif tedavi sistemleri, ve sağlık politikalarını inceleme konusu olarak alacaktır.

PSY 515 Medikal Aile Terapisi

Bu derste fiziksel ve ruhsal sağlık problemleriyle ilgili ailelere yönelik uygulamalar kuramsal olarak ve araştırrmalara dayalı olarak işlenir. Sağlığı geliştirme, yeme bozuklukları, diabet hastalığı, demans, yaşlılık ve depresyon, kişilik bozuklukları, anksiyete ve duygu bozuklukları, şizofreni, kanser, kalp ve damar hastalıkları gibi konularda yapılmış olan ailelere yönelik uygulamalar incelenir.

PSY 511 İleri Düzey Psikopatoloji

Diatez-stres modeli çerçevesinde biyolojik ve sosyal yatkınlıklar anlatılır. Genel psikopatoloji ve DSM-V sınıflandırma sistemindeki tanı kategorileri öğretilir, örnek vakalarda tanılama ve ayırıcı tanılar tartışılır. Bu kapsamda kaygı bozuklukları, disosiyatif bozukluklar, post-travmatik bozukluklar ve duygudurum bozuklukları gibi bozukluklar  incelenir.

PSY 541 İleri Düzey Kişilik Kuramları

Bu derste öğrenciler kişilik psikolojisi alanında etkili olmuş kuramları derinlemesine inceler ve  bu kuramların benzerlik ve farklılıklarını değerlendirir.

PSY 554 Sağlıkta BDT Uygulamaları

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) tekniklerinin dayandığı felsefi ve kuramsal insan modeli tanıtılır ve BDT'ye ilişkin temel kavram ve yöntemler öğretilir. Hastalık ve sağlık davranışları konularına odaklanarak BDT görüşmelerinin temel yapısı, otomatik düşünce, ara inanç ve temel inançlarla çalışma yöntemleri, BDT'de duygu ile çalışma yöntemleri ve BDT'de kullanılan ek teknikler (imgeleme, gevşeme egzersizleri, sistematik duyarsızlaştırma, yüzleştirme vs.) ele alınır.

PSY 512 Travma ve Krize Müdahale

Bu ders, kriz ve travma kavramlarını kapsamlı olarak inceler ve farklı tür travma ve krizlere yönelik müdahalelere odaklanır.

PSY 513 İleri Düzey Psikolojik Danışmanlık

Bu ders danışmanlık uygulamalarında kullanılan başlıca yaklaşımlara ve kuramlara odaklanır.

PSY 560 Nöropsikoloji ve Nöropsikolojik Değerlendirme

Bu ders nöropsikoloji ve nöropsikolojik değerlendirme hakkında derin bir kapsam sağlar. Yetişkin beyninin temel işleyişi, beyin fonsiyonları, merkezi sinir sisteminin temel anatomisi, sinirsel gelişim, travmatik beyin yaralanmasının etkileri, damar geçirgenliği ve demansın etkileri ve nöropsikolojik değerlendirmenin temel ilkeleri gibi konuları ele alır.

PSY 533-PSY 535 Sosyal Psikolojide İleri Düzey Seçme Konular I-II

Bu derslerde sosyal psikoloji alanı ile ilgili güncel konulardan bir seçki (benlik ve kimlik, grup içi ve gruplar arası süreçler, sosyal kimlik kuramı, önyargı, propaganda, v.b.) seminer formatında kapsamlı olarak incelenecektir.

PSY 563-PSY 565 Sağlıkta Seçme Konular I-II

Bu derslerde sağlık ile ilgili güncel konulardan bir seçki (sağlık mesajları geliştirme, kronik hastalıklarla başetme, aile ve hastalıkla başetme, organ bağışı ve kimlik, v.b.) seminer formatında kapsamlı olarak incelenecektir.

PSY 559 Klinik Psikoloji ve Psikopatolojide İleri Düzey Seçme Konular

Bu derslerde klinik psikoloji ve psikopatoloji alanı ile ilgili güncel konulardan bir seçki (travma, projektif testler, kaygı-beden ilişkisi, kişilik bozuklukları, bilişsel-davranışsal terapiler, davranışsal terapiler, grup terapi uygulamaları v.b.) seminer formatında kapsamlı olarak incelenecektir.

PSY 531 Gelişim Psikolojisinde İleri Düzey Seçme Konular

Bu derslerde gelişim psikolojisi alanı ile ilgili güncel konulardan bir seçki (bağlanma, ergenlik ve kültür, arkadaşlık, dil gelişimi, ahlaki gelişim v.b.) seminer formatında kapsamlı olarak incelenecektir.

PSY 537-PSY 539 Sosyal Psikoloji Seminerleri I-II

Bu derslerde öğrenciler sosyal psikoloji ile ilgili seminerlere katılacaklar ve bu seminerlerle ilgili görüşlerini rapor haline getireceklerdir.

PSY 567-PSY569 Sağlık Seminerleri I-II

Bu derslerde öğrenciler sağlıkla ilgili seminerlere katılacaklar ve bu seminerlerle ilgili görüşlerini rapor haline getireceklerdir.