whatsa

Uygulamalı sosyal bilimler araştırmalarının temelinin araştırma süreçleri üzerine yoğunlaşarak irdelenmesi; kuram oluşturulması ve varsayım geliştirilmesi; örnek olay incelemesi, etnografya, ankete dayalı araştırmalar ve deneyler; örneklem tasarımı; ölçüm ve araç tasarımı; ölçümde güvenilirlik ve geçerlilik.

Bu dersin temel amacı öğrencilere girişimci olma kararıyla başlayıp, şirketi yönetme ve büyütme stratejilerine kadar uzanan girişimciliğin dört aşamasıyla ilgili bilgi vermektir.

Organizasyonlar yaşamlarını nasıl yönetildikleri üzerinden sürdürürler. Yönetim, çalışanlara hedefleri birlikte gerçekleştirmek için yardım etme sanatı ve bilimi olarak tanımlanabilir. Yöneticiler organizasyonlara hedeflerin nasıl gerçekleştirileceği üzerinden yön verirler, organizasyonların her yönetim düzeyinde stratejileri belirler ve uygularlar. Yöneticiler organizasyonları yönetirken birtakım örgüt içi dinamikleri göz önünde bulundurmaları gerekir. Bu ders, öğrencilere bireyler, örgüt içi uygulamalar, süreçler ve örgüt yapısı düzeyindeki örgüt içi dinamiklerle ilgili bilgi edindirmeyi amaçlar.

Seminer dersi, öğrencilerin konferans bildirilerini hazırlamak, makale veya bildiri değerlendirmek, akademik dergilere makale yazmak için gerekli olan temel konuları ve tartışmaları içerir.

Ders farklı türde stratejik analiz (dış çevre analizi, müşteri analizi, rakip analizi, pazar/alt pazar analizi, içsel analiz vb.) yoluyla pazarlama karar verme sürecini anlamak ve bu amaçla pazarlama stratejisini incelemeye odaklanır. Dersin temel amacı, öğrencilerin müşterilere değer yaratan ve firmaların büyümesine katkı sağlayan bütünleşik bir pazarlama stratejisi geliştirebilmek ve yönetebilmek için gerekli alt yapı bilgisini ve becerilerini sağlamada yardımcı olmaktır.

Örgütün dış çevresini, örgütün kaynak ve yeteneklerinin analizi, stratejik problemlerin ve örgüt paydaşlarının tanımlanması, örgütün mevcut stratejisinin değerlendirip yeni stratejik çözümler tasarlanması.

Çeşitli üretim ve hizmet firmalarındaki operasyonların yönetilmesine odaklanan bir derstir. İçerdiği konular: kalite yönetimi, tedarik zinciri yönetimi, envanter yönetimi, materyal gereksinimi planlaması, sıfır stoklu üretim sistemleri, lokasyon kararları, düzenleme kararları ve kapasite planlama.