whatsa

Program Koordinatörü Prof. Dr. Füsun Alioğlu

Türkiye’de prehistorik çağlardan günümüze uzanan yaklaşık 10.000 yıllık tarihsel geçmişi yansıtan bir kültürel miras yer almaktadır. Taşınır, taşınmaz, somut ve somut olmayan değerlerden oluşan bu mirasın korunması, günümüze ulaşan özellikleriyle gelecek kuşaklara aktarılması önemli bir sorumluluk alanıdır. Program, tarihsel değerlerin tanınmasını, araştırılmasını, koruma sorunlarının belirlenmesini, çözüm önerilerinin oluşturulmasını, koruma kültürünün geliştirilmesini amaçlamaktadır.

Eğitim dili Türkçe’dir.

Tezli eğitim verilmektedir.

İletişim fusun.alioglu@khas.edu.tr

 

Neden KHAS Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Lisans Programı?

Çoğu bilim alanı için meslek hayatında çeşitli biçim ve ölçekte kültürel miras sorunsalı ile karşılaşmak söz konusu olabilmektedir. Örneğin tarihsel merkezlerde planlanan büyük bütçeli bir proje nedeni ile yöneticiler, mimarlar, şehir plancılar, arkeologlar, sanat tarihçileri çeşitli mühendislik, vb. meslek alanları kültürel miras ile karşı karşıya kalabilirler. Bu ve benzeri meslek uygulaması ortamlarında kültür varlıklarının korunması konusunda formasyon edinilmesi zorunluluktur. Program’da, neyi, niçin ve nasıl korumalı konuları tartışılmakta, mimarlık, mühendislik, kimya, fizik, biyoloji, minereloji, hukuk, yönetim, tarih, sanat tarihi, arkeoloji, etnoloji, felsefe, vb. alanlar ile birlikte, konservasyon-restorasyon konuları ile ilişkili farklı disiplinler arası ara yüzlerdeki bilgi ele alınmaktadır. Çeşitli disiplinlerden gelen ve çoğu kez önemli kurumsal yapılarda yer alan katılımcılar ile korumanın mimari tasarım, kentsel tasarım, mühendislik, yönetim, eğitim, turizm, müzecilik, koleksiyonculuk, tarih, soyut kültürel miras, vb. çeşitli alanlarla ilişkisinin sorgulandığı öğrenme ortamı zenginleşmektedir.