whatsa

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Program Yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Sibel KARADAĞ
İletişim: sibel.karadag@khas.edu.tr

HAKKINDA

Kadir Has Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı, siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanlarında akademi, özel sektör, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, uluslararası, uluslarüstü, ulusal ve bölgesel kurum ve kuruluşların yanı sıra kamuda kariyer yapmak isteyen profesyonellere ve bu alanda akademik kariyerine yön vermek isteyen öğrencilere yönelik olarak tasarlanmıştır. 

Program, müfredatın disiplinlerarası geçişkenliğe izin veren yapısıyla ve çok sayıda seçmeli ders seçenekleri ile öğrencilerin kendilerini farklı ilgi alanlarına göre geliştirmelerine olanak tanıyarak, siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanlarının güncel konularında uzmanlaşma ve bilgi edinme fırsatı verecektir. 21. yüzyılın doğasına içkin olarak tasarlanan eğitim, ulusötesi ilişkiler, siyaset sosyolojisi, siyaset teorisi, karşılaştırmalı siyaset, siyasi coğrafya ve politik ekonomi alt disiplinlerini kapsamaktadır. 

Programın akademik kadrosunun çalışma alanları ve yetkinlikleri ışığında, bu programdan mezun olan öğrencilerin, Karşılaştırmalı Siyaset, Siyasi Coğrafya, Eleştirel Jeopolitik, Siyasi Davranış, Batı-Dışı Uluslararası İlişkiler Kuramları, Kent Tarihi, Kentsel Coğrafyalar, Kadın Çalışmaları, Toplumsal Cinsiyet, Dış Politika, Türkiye Siyaseti ve Tarihi, İşgücü Piyasaları ve Emek Çalışmaları, Göç ve Hareketlilik, Veri Madenciliği, Görselleştirme ve Haritalama, Siyaset Felsefesi, Eleştirel Sınır Çalışmaları, Gözetleme Teknolojileri gibi günümüz dünyasında toplumsal bilimler alanında ağırlık kazanan araştırma alanları hakkında yetkinlik sahibi olması hedeflenmektedir. 

Alanında yetkin akademik kadrosuyla disiplinlerarası ve güçlü bir eğitim fırsatı sunan Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı, ulusal ve uluslararası projelerde çalışma imkânının yanı sıra alanın önemli konferanslarına katılma ve saygın akademisyenlerin öncülüğünde nitelikli akademik yayınlar üretme imkânı da sunmaktadır.

Program tezli ve eğitim dili İngilizce’dir.

Programın tanıtım broşürünü incelemek için tıklayınız.
 

ÖĞRETİM ÜYELERİ VE ARAŞTIRMA ALANLARI

Prof. Dr. Lerna K. Yanık 

lernaLerna Yanık, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladı. Yüksek lisans ve doktora derecesini Georgetown Üniversitesi’nden Siyaset Bilimi alanında aldı. Prof. Yanık’ın başlıca çalışma alanları, siyasi coğrafya, Türk dış politikası, Batı-dışı uluslararası ilişkiler kuramı ve eleştirel jeopolitiktir. Prof. Yanık, 2009 ve 2017 yıllarında New York Şehir Üniversitesi ile Cambridge Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Halihazırda, “Deprem ve Kadın: İstanbul’da Toplumsal Kırılganlıklara Duyarlı, Afet Risk Azaltma ve Hazırlık Planlamaları İçin Tespit, Tetkik ve Çözüm Önerileri” başlıklı TÜBİTAK 1001 projesi yürütmektedir. 

 

 

 

 

Prof. Dr. Dilek Cindoğlu 

2Dilek Cindoğlu, lisans ve yüksek lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi’nde Sosyoloji bölümünde tamamladı. Doktora derecesini Buffalo New York Eyalet Üniversitesi’nden Sosyoloji alanında aldı. Prof. Cindoğlu’nun başlıca çalışma alanları, toplumsa cinsiyet, göç, işgücü piyasaları ve niteliksel araştırma metotlarıdır. Prof. Cindoğlu aynı zamanda Kadın Çalışmaları Doktora Programı Koordinatörüdür. TÜBİTAK bünyesinde “Doğumun De-medikalizasyonu Nasıl Mümkün” isimli projenin yürütücülüğünü yapmaktadır. 

 

 

 

Prof. Dr. Himmet Murat Güvenç 

3

Murat Güvenç lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama bölümünden aldı. Başlıca ilgi alanları, kentsel coğrafyalar, kent tarihi, veri madenciliği, görselleştirme ve haritalandırma ve sayısal/beşerî çalışmalardır. Prof. Güvenç, aynı zamanda İstanbul Çalışmaları Merkezi Direktörüdür. “Tarihsel Kentlerin Kır-Kent Sürekliliği Bağlamında Web-CBS Destekli Alan Yönetimi Koruma Modeli: İznik Örneği” başlıklı TÜBİTAK projesi halen devam etmektedir. 

 

 

 

Prof. Dr. Mary Lou O’Neil 

4

Mary Lou O’Neil, lisans eğitimini The Evergreen State College’ta Beşeri Bilimler alanında tamamladı.  Yüksek lisans derecelerini Wyoming Üniversitesi’nden Amerikan Kültürü ve Edebiyatı alanında ve Exeter Üniversitesi’nden Kadın Çalışmaları alanında aldı. Doktora araştırmasını ise Kansas Üniversitesi bünyesinde Amerikan Çalışmaları alanında tamamladı. Prof. O’Neil, Kadın ve Aile Çalışmaları Araştırma Merkezi’nin kurucusudur. Başlıca ilgi alanları, toplumsal cinsiyet, kadın çalışmaları ve üreme haklarıdır. Hali hazırda, Horizon2020 GenderEX ve BUDGET-IT isimli iki uluslararası projenin yürütücülüğünü yapmaktadır. 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Berkay Ayhan 

5

Berkay Ayhan, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı’dır. Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi’nde İktisat alanında tamamladı. Ardından yüksek lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yaptı. Doktora derecesini ise, McMaster Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi alanında aldı. Dr. Ayhan’ın başlıca ilgi alanları politik ekonomi, kamu yönetimi ve kamu politikalarıdır. “Türkiye’de Hanehalkı Borçluluğu: Nedenler, Örüntüler, Sonuçlar ve Kamu Politikası Önerileri” başlıklı TÜBİTAK 3501 projesinin yürütücülüğünü yapmaktadır. 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Sibel Karadağ

6Sibel Karadağ, lisans ve yüksek lisans eğitimini Sabancı Üniversitesi’nde Toplumsal ve Siyasal Bilimler ve Avrupa Çalışmaları alanlarında tamamladı. İkinci yüksek lisans eğitimini ise, Londra Ekonomi Okulu’nda Sosyal Politika alanında yaptı. Doktora derecesini Koç Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında alan Dr. Karadağ’ın başlıca ilgi alanları eleştirel sınır çalışmaları, göç, siyaset sosyolojisi, postkolonyal teori, emek çalışmaları ve siyaset felsefesidir. Hali hazırda, Yüksek Lisans Programı Koordinatörüdür. Dr. Karadağ, 2018 yılında Yale Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak bulundu. 2021/22 yılında ise, Mercator Stiftung-Sabancı Üniversitesi-İstanbul Politikalar Merkezi bünyesinde “On the Eve of a New Deal: Scope, Actors and Methods” başlıklı araştırma projesini yürüttü. 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Kerem Yıldırım 

7Kerem Yıldırım, lisans derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi-SUNY ortak lisans programında, Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler alanında tamamladı. Yüksek lisans derecesini Londra Üniversitesi’nde Orta Doğu Siyaseti alanında yaptı. Doktora derecesini ise Koç Üniversitesi’nden Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında aldı. Dr. Yıldırım’ın araştırma alanları, karşılaştırmalı siyaset, siyasi davranış ve tutumlar, siyasi partiler ve siyasi iletişimdir. 2019 yılında Duke Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı. Dr. Yıldırım, “Yerel Yönetimlerin Faaliyet Raporlarının Şeffaflık, Devlet Kapasitesi ve Seçmen Davranışıyla İlişkisi” başlıklı TÜBİTAK 3501 projesini yürütmektedir. Eş zamanlı olarak, “Democratic Accountability and Linkages Project” isimli uluslararası projesi de devam etmektedir.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi YL Tanıtım Video